U’Moshe Hikah Basela

U’Moshe Hikah Basela

 

U Moshe hika basela vayatzu mimenu mayim (mayim)

Ahhhh ahhhh sela (sela)