Tu Bishvat Medley

Tu Bishvat Medley

  1. B’Tu B’Shvat (Yitzchak Shinhar)

Kach holchim hashotlim ron balev v’et bayad

Min hair umin hakfar min haemek min hahar

B’tu tu tu tu b’Tu Bishvat

 

Lama batem hashotlim nach bakarka uvatzor

Vgumot saviv nachpor beharim uvamishor

B’tu tu tu tu b’Tu Bishvat

 

  1. Hashkaydia Porachat (Yisrael Dushman)

Hashkaydiah porachat veshemesh paz zorachat

Tziporim merosh kol gag mevasrot et boh hechag

Tu Bishvat higiya chag hailanot

 

Haaretz meshavaat higiyah et lataat

Kol echad yikach lo etz, be’itim netzeh chotzetz

Tu Bishvat higiya chag hailanot