Shma Koleinu

Shma Kolenu

Shma Kolenu Hashem Elokenu Chus V’rachem Aleinu

Vekabel B’Rachamim Uvratzon Et Tfilatenu

Ki Atah Shomeah Tefilat Amcha Yisrael B’Rachamim