Shabbat Shalom

Shabbat Shalom (Rock My Soul)

 

Shabbat shalom u’mivorach, shalom aleichem malachei hasharet