My Menorah Song Download

My Menorah
Parody of La Bamba -Traditional

My My My My Menorah
Hanerot Halallu Anu Madlikin. Al Hanisim v’al haniflaot v’al Hatshuot V’al Hamilchamot. Sheasita lavoteinu bayamim hahaim Bazman Hazeh. Al Yeday Kohanecha Hakidoshim. My Menorah(4x)
V’chol shemonat y’may chanukah. Hanerot Halallu Kodesh Haim.
V’ain Lanu Reshut lihishtamesh bahem, Ela lirotam bilvad K’day lehodot u’lihallel lishimcha hagasol, Al Nisecha V’al Niflotecha V’al Yeshuotecha.
My Menorah (4x)
Maoz Tzur Yeshuati, licha naeh lishabeach, Tikon bait tefiloti v’shom todah Nizabeach. L’ate tachin matbeach Mitzor Hamnabeach Az egmor b’shir mizmor Chanukat Hamizbeach.