Lecha Hashem

  1. Lecha Hashem

 

Lecha Hashem Hagedulah Vihagvurah Vihatiferet

Vihanetzach Vihahod Ki Kol Bashamayim Uvaaretz