Hebrew Hokey Pokey

Hebrew Hokey Pokey

 

Yad yamin bifnim, yad yamin bachutz, yad yamin bifnim, uminaarim otah haytayv,

Osim  ’Tahokey pokey u mistovivim, zot haTorah kulah.

Yad smol, regel yamin, regel smol, harosh, haguf.