Chanukah Medley

Chanukah Medley

 

Chanukah Chanukah (Levin Kipnis)

Chanukah Chanukah chag yafeh kol kach ohr saviv misaviv gil layeled rach

Chanukah Chanukah sevivon sov sov sov na sov sov na sov ma na’im ma tov

 

Sevivon Sov Sov Sov (Levin Kipnis)

Sevivon sov sov sov Chanukah hu chag tov

Chanukah hu chag tov sevivon sov sov sov

Sov na sov koh vachoh nes gadol haya poh

Nes gadol haya poh sov na sov koh vachoh

 

Sevivon sov sov sov Chanukah hu chag tov

Chanukah hu chag tov Sevivon sov sov sov

Nes gadol haya sham chag simcha hu la’ad

Chag simcha hu la’ad  nes gadol haya sham

 

Mi yemalel gevurot Yisrael otam mi yimneh

Hen b’chol dor yakum hagibor goel ha’am

Shma, bayamim hahem bazman hazeh, macabi moshiah u’fodeh

Uvyameinu kol Am Yisrael, yitached yakum lehigael