Asimonim

Asimonim
Adaptation of Mony Mony – Tommy James and the Shondells

Ain li kesef liknot asimonim
Ha-telephone achal et ha’asimonim
Ain li savlanut lechakot bedoar
Bikashti mimcha shtay asimonim
Asimon – Ata Amar Ain (Ain)

Neevad, Nishbar, Nigmar, Nistar
Avar, Chaval, Mizkein
Lo Yotzeh Li Bichlal
Vi’Achshav Ain

Chipasti ba’ayzor kamah asimonim
Pitom hiftati etzel haramzorim
Nisiti ledaber im Kiryat Shemonah
Achshav haba’aya sheh’ain telephonim
Telephone – ViAchshav Ain (Ain)

Neevad, Nishbar, Nigmar, Nistar
Avar, Chaval, Mizkein
Lo Yotzeh Li Bichlal
Vi’Achshav Ain

Ain Asimonim-mo-mo-nim (8X)
Vi’Achshav Ain (Ain)

Neevad, Nigmar, Nishbar, Nistar
Avar, Chaval, Mizkein
Lo Yotzeh Li Bichlal
Vi’Achshav Ain (Ain)

Shavua she’avar kaniti asimonim
Yatzati letayel b’gan Hapa’amonim
Yashavti besafsal v’lo hayah li noach
Kamti u’meyad hayu batachtonim
Batachton, Vi’Achsav Ein

Neevad, Nishbar, Nigmar, Nistar
Avar, Chaval, Mizkein
Lo Yotzeh Li Bichlal
Vi’Achshav Ain (Ain)