029 Osher V’Osher

Album 29 – Lenny Solomon Osher V’Osher – August 2008
1. Laasot
2. Yivarechicha
3. Osher V’Osher
4. Shma Kolenu
5. Energiah
6. Shezava
7. Achakeh Lo
8. Elu V’Elu
9. Lecha Hashem
10. Someday
11. Halelu
12. Ana Bikoach
13. Tzion B’Rachamim